Sådan gør man...
Fødselsanmeldelse

Barnet får tildelt et CPR-nummer umiddelbart efter fødslen. Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun anmeldelsen.

Hvis et barn fødes uden en jordemoders medvirken, skal forældre sørge for anmeldelse. Det gøres ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til det sogn, hvor moren bor. Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Forældremyndighed

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde og indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gøres med NemID på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver indsendt inden for 14 dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. Hvis man ønsker at indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring før barnets fødsel, kan det også gøres med NemID på borger.dk.

Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen eller ved en særskilt dåbsgudstjeneste. I Østsalling pastorat er der mulighed for lørdagsdåb i én af de fem kirker den første lørdag i måneden.

Hvis ens barn skal døbes, kontakter man en af sognepræsterne og aftaler tidspunkt for dåben. Desuden finder man sammen et tidspunkt, hvor præsten kan komme forbi og tale om dåben og det praktiske.

Navngivning og navneændring

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.

Godkendte navne findes her på godkendte navne.

Begravelse

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Du finder blanketten ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” her.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde 10 praktiske råd til pårørende: http://www.km.dk/borgerinformation/doedsfald/

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Hun er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Bryllup

For at blive gift i Folkekirken kræver det, at mindst den ene af parterne er medlem. Kontakt præsten for at aftale dato.

For at kunne bliv gift, kræves der en prøvelsesattest, som fås ved sat udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk. På borgerservice laves prøvelsesattesten og sendes til e-boksen. Den printes ud (send den ikke med mail, da den indeholder cpr. numre) og gives til præsten når man mødes og taler om, hvordan vielsen skal foregå.

Ønsker mn navneændring på bryllupsdagen, udfyldes ligeledes ansøgning herom på borger.dk.

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk